نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
 27 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي، دانشگاه حكيم سبزواري
مدیرمسئول:  دکتر سیدهادی حسینی
سردبیر:  دکتر علی اکبر عنابستانی
:تارگاه  journals.hsu.ac.ir/jarhshttp://journals.hsu.ac.ir/jarhs
رایانامه:  Rcgss89@hsu.ac.ir
تلفن:  44013317 (051)
نمابر:  44013317 (051)
صندوق پستی:  397
نشانی:  استان خراسان رضوی، سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، کدپستی:9617976487
کد ISSN:  2228-7167
نوع نشریه:  فصلنامه