مشخصات نشريه:  

فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات ايران
 8 دوره
عنوان نشريه:  زراعت و اصلاح نباتات ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا اردكاني
سردبير:  دكتر داوود حبيبي
تارگاه:  www.kiau.ac.ir
تلفن:  3200220 (0261)
نمابر:  3202523 (0261)
صندوق پستي:  3187644511
نشانی:  كرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادي، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
كد ISSN:  2008-8485
نوع نشريه:  فصلنامه