نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات ايران
 23 دوره 
عنوان نشریه:  زراعت و اصلاح نباتات ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا اردكاني
سردبیر:  دكتر داوود حبيبي
:تارگاه  http://iapb.kiau.ac.ir/
تلفن:  3200220 (0261)
نمابر:  3202523 (0261)
صندوق پستی:  3187644511
نشانی:  كرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادي، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
کد ISSN:  2008-8485
نوع نشریه:  فصلنامه