نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه اديان
 28 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اديان
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  اخلاق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر طاهره حاج ابراهيمي
سردبیر:  دكتر فتح الله مجتبايي
:تارگاه  http://jrs.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jrs@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865600 (021)
نمابر:  44865154 (021)
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده علوم انساني، دانشكده الهيات و فلسفه
کد ISSN:  2008-0476
نوع نشریه:  فصلنامه