مشخصات نشريه:  

فصلنامه روانشناسي نظامي
 4 دوره
عنوان نشريه:  روانشناسي نظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام حسين (ع)
مديرمسئول:  دكتر محمدباقر حبي
سردبير:  دكتر رضا كرمي نيا
تارگاه:  http://jmp.ihu.ac.ir
رایانامه:  journals.ihu.ac.ir
تلفن:  74188270 (021)
نمابر:  74188270 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)
نوع نشريه:  فصلنامه