مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر سيدجمال فرج الله حسيني
سردبير:  دكتر سيدمهدي ميردامادي
تارگاه:  www.aeej.ir
رایانامه:  aeej@srbian.ac.ir
تلفن:  44865244 (021)
صندوق پستي:  14515-775
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
كد ISSN:  2008-5567
نوع نشريه:  فصلنامه