نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن و فرهنگ
 20 دوره 
عنوان نشریه:  زن و فرهنگ
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز
مدیرمسئول:  مژگان خدادادي
سردبیر:  فرح نادري
:تارگاه  http://jwc.iauahvaz.ac.ir/
رایانامه:  jzf@iauahvaz@ac.ir
تلفن:  3348365-3348318 (0611)
نمابر:  3348357 (0611)
صندوق پستی:  1915
نشانی:  اهواز، اتوبان گلستان، ميدان كارگر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  2008-8426
نوع نشریه:  فصلنامه