مشخصات نشريه:  

فصلنامه دنياي ميكروب ها
 11 دوره
عنوان نشريه:  دنياي ميكروب ها
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم
مديرمسئول:  دكتر محمد كارگر
سردبير:  دكتر فرشيد كفيل زاده
تارگاه:  www.jia.ac.ir
رایانامه:  jmw.iran@jia.ac.ir
تلفن:  3336703 (0791)
نمابر:  3337218 (0791)
نشانی:  جهرم، ميدان چمران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم
كد ISSN:  2008-3068
نوع نشريه:  فصلنامه