نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلول و بافت
 38 دوره 
عنوان نشریه:  سلول و بافت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اراك
مدیرمسئول:  دكتر حميدرضا مومني
سردبیر:  دكتر سيد محمدعلي شريعت زاده
:تارگاه  http://jct.araku.ac.ir/
رایانامه:  j-ct@araku.ac.ir
تلفن:  34173409 (086)
نمابر:  34173409 (086)
نشانی:  اراك، ميدان بسيج، پرديس دانشگاه اراك، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-7035
نوع نشریه:  فصلنامه