مشخصات نشريه:  

فصلنامه نظم و امنيت انتظامي
 7 دوره
عنوان نشريه:  نظم و امنيت انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا
مديرمسئول:  سرتيپ 2 پاسدار دكتر محمد قصري
سردبير:  دكتر علي دلاور
رایانامه:  research@police.ir
صندوق پستي:  19945-557
نشانی:  تهران، ميدان ونك، ميدان عطار، خيابان شهيد سرتيپ دوم نجفي، كوچه نياز كوثر 21، سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا
كد ISSN:  2228-7078
نوع نشريه:  فصلنامه