مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات روانشناسي تربيتي
 10 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات روانشناسي تربيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا بنداني
سردبیر:  دكتر بهروز بيرشك
تارگاه:  jeps.usb.ac.ir
رایانامه:  usb_ped@yahoo.com
تلفن:  31132797 (054)
نمابر:  32445989 (054)
صندوق پستی:  98135-655
نشانی:  زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مركز نشريات علمي دانشگاه، مجله مطالعات روانشناسي و تربيتي
کد ISSN:  2228-6683
نوع نشریه:  فصلنامه