نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  اكوفيزيولوژي گياهي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ارسنجان
مدیرمسئول:  دكتر حسين قره داغي
سردبیر:  دكتر محمدجعفر ناظم السادات
:تارگاه  http//jpec.irhttp://http//jpec.ir
رایانامه:  ecophysiologyj@iaua.ac.ir
تلفن:  7523905 (0729)
صندوق پستی:  465
نشانی:  استان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ارسنجان، دفتر مجله، كدپستي: 168-73761
کد ISSN:  2008-5958
نوع نشریه:  فصلنامه