مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي برق مجلسي
 3 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي برق مجلسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي
مديرمسئول:  -
سردبير:  دكتر محسن عشوريان
تارگاه:  www.mjee.org
رایانامه:  info@mjee.org
تلفن:  (داخلي 333) 5452290-0335
نمابر:  5452916 (0335)
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي، مجلسي، اصفهان، ايران، كدپستي: 8631656451
كد ISSN:  2008-1413
نوع نشريه:  فصلنامه