مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش سرمايه گذاري
 8 دوره
عنوان نشريه:  دانش سرمايه گذاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسي مالي ايران
مديرمسئول:  دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
سردبير:  دكتر ميرفيض فلاح
تارگاه:  jik.srbiau.ac.ir
رایانامه:  info@ifga-fir.com
تلفن:  44050658 (021)
نمابر:  44050659 (021)
نشانی:  تهران، كدپستي: 1393793417
كد ISSN:  2322-5777
نوع نشريه:  فصلنامه