مشخصات نشريه:  

فصلنامه زبان پژوهي (علوم انساني)
 9 دوره
عنوان نشريه:  زبان پژوهي (علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه الزهرا
مديرمسئول:  دكتر سوسن قهرماني قاجار
سردبير:  دكتر فريده حق بين
تارگاه:  research.alzahra.ac.ir/ adabiat.alzhra.ac.ir
رایانامه:  ZABANPAZHUHI@ALZAHRA.AC.IR
تلفن:  85692232 (021)
صندوق پستي:  19935-665
نشانی:  تهران، ونك، دانشگاه الزهرا
كد ISSN:  2008-8833
نوع نشريه:  فصلنامه