مشخصات نشريه:  

فصلنامه تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني)
 4 دوره
عنوان نشريه:  تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه الزهرا (س)
مديرمسئول:  دكتر سوسن قهرماني قاجار
سردبير:  دكتر عليمحمد ولوي
تارگاه:  research.alzahra.ac.ir
تلفن:  88058908 (021)
نشانی:  تهران، ونك، دانشگاه الزهرا، دفتر معاونت پژوهشي، كدپستي: 1993891176
نوع نشريه:  فصلنامه