نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني)
 16 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا (س)
مدیرمسئول:  سيمين فصيحي
سردبیر:  دكتر عليمحمد ولوي
:تارگاه  http://hph.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  hph@alzahra.ac.ir
تلفن:  09100210883
نشانی:  تهران، ونك، دانشگاه الزهرا، كدپستي: 1993891176
کد ISSN:  2008-8841
نوع نشریه:  دو فصلنامه