برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
 24 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات زبان و ترجمه (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمدرضا هاشمي
سردبیر:  دكتر علي خزاعي فريد
:تارگاه  https://jlts.um.ac.ir/
رایانامه:  lj@um.ac.ir
تلفن:  38806723 (051)
نمابر:  38794144 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي، كدپستي: 9177948883
کد ISSN:  2228-5202
نوع نشریه:  فصلنامه