مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
 9 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني خراسان شمالي
مديرمسئول:  دكتر ابراهيم گل مكاني
سردبير:  دكتر سيد كاوه حجت
تارگاه:  journal.nkums.ac.ir
رایانامه:  nkhjournal@gmail.com
تلفن:  3247087 (058)
نمابر:  2230734 (058)
نشانی:  خراسان شمالي، بجنورد، خيابان طالقاني غربي، خيابان شريعتي جنوبي 7، ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشجويي و فرهنگي دفتر مجله
كد ISSN:  2008-8701
نوع نشريه:  فصلنامه