نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)
 14 دوره 
عنوان نشریه:  علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر مسعود صفايي مقدم
سردبیر:  دكتر يدالله مهرعلي زاده
:تارگاه  http://education.scu.ac.ir/
رایانامه:  education@scu.ac.ir
تلفن:  33331366 (061)
نمابر:  33331366 (061)
صندوق پستی:  61355-139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
کد ISSN:  2008-8817
نوع نشریه:  فصلنامه