نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين مكتبي
سردبیر:  دكتر مهناز محرابي زاده هنرمند
:تارگاه  http://psychac.scu.ac.ir/
رایانامه:  psychj@scu.ac.ir
تلفن:  33331366 (061)
نمابر:  33331366 (061)
صندوق پستی:  61355-139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
کد ISSN:  2228-6144
نوع نشریه:  دو فصلنامه