مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين مكتبي
سردبير:  دكتر مهناز محرابي زاده هنرمند
تارگاه:  psychac.scu.ac.ir
رایانامه:  psychj@scu.ac.ir
تلفن:  33331366 (061)
نمابر:  33331366 (061)
صندوق پستي:  61355-139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
كد ISSN:  2228-6144
نوع نشريه:  دو فصلنامه