مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامي
 5 دوره
عنوان نشريه:  دانش و پژوهش علوم دامي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مديرمسئول:  ابوالقاسم لواف
سردبير:  ابوالفضل زراعي
رایانامه:  a.sc.res@kiau.ac.ir
تلفن:  220-3200218 (0261)
نمابر:  3203575 (0261)
صندوق پستي:  31876-44511
نشانی:  كرجف مهرشهر،بلوار ارم، بلوار آزاد، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
كد ISSN:  2228-7671
نوع نشريه:  فصلنامه