مشخصات نشريه:  

فصلنامه علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
 2 دوره
عنوان نشريه:  علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مديرمسئول:  دكتر رضا ابراهيمي
سردبير:  دكتر حسين مناجاتي زاده
تارگاه:  www.jmatpro.ir
رایانامه:  j-metallurgy@iaun.ac.ir
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291008 (0331)
صندوق پستي:  517
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مهندسي مواد، دفتر نشريه
كد ISSN:  2322-388X
نوع نشريه:  فصلنامه