مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت)
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مديرمسئول:  دكتر غضنفر شاهقليان
سردبير:  دكتر ابراهيم برز آبادي
تارگاه:  www.journaltet.com
رایانامه:  jtet@iaun.ac.ir
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291008 (0331)
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده برق، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-8825
نوع نشريه:  فصلنامه