مشخصات نشريه:  

فصلنامه فرآيندهاي نوين ساخت و توليد
 1 دوره
عنوان نشريه:  فرآيندهاي نوين ساخت و توليد
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مديرمسئول:  دكتر مهران مرادي غريبوند
سردبير:  دكتر بوذرجمهر قاسمي
تارگاه:  www.apmjournal.com
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291008 (0331)
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده فني، گروه مكانيك، دفتر مجله
كد ISSN:  2345-5993
نوع نشريه:  فصلنامه