مشخصات نشريه:  

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي
 7 دوره
عنوان نشريه:  جغرافيا و مطالعات محيطي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
مديرمسئول:  دكتر احمد خادم الحسيني
سردبير:  دكتر مهدي مومني
تارگاه:  http://journals.iaun.ac.ir
تلفن:  2291110 (0331)
نمابر:  2291110 (0331)
نشانی:  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، معاونت پژوهشي، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-7845
نوع نشريه:  فصلنامه