نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زمين شناسي مهندسي
 35 دوره 
عنوان نشریه:  زمين شناسي مهندسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمود فاطمي عقدا
سردبیر:  دكتر علي قنبري
:تارگاه  https://jeg.khu.ac.ir/
رایانامه:  eng.geology@khu.ac.ir
تلفن:  86072787 (021)
نمابر:  86072787 (021)
صندوق پستی:  15815/3587
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمي
کد ISSN:  2228-6837
نوع نشریه:  دو فصلنامه