نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي)
 26 دوره 
عنوان نشریه:  نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد، واحد شاهرود
مدیرمسئول:  سيد حسين بديعي
سردبیر:  محمدرضا رحيمي پور
:تارگاه  http://nm.iau-shahrood.ac.ir/
رایانامه:  journal.nmr@gmail.com
تلفن:  3390537 (0283)
نمابر:  3394283 (0273)
نشانی:  شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود، طبقه پنجم، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-6156
نوع نشریه:  فصلنامه