برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم قرآن و حدیث (رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث)
 7 دوره 
عنوان نشریه:  علوم قرآن و حدیث (رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيد كاظم طباطبايي
سردبیر:  دكتر سيد كاظم طباطبايي
:تارگاه  https://jquran.um.ac.ir/
رایانامه:  jquran@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38803873 (051)
نمابر:  38807030 (051)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955
کد ISSN:  2008-9120
نوع نشریه:  دو فصلنامه