مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث (علوم قرآن و حديث) (مطالعات اسلامي)
 6 دوره
عنوان نشريه:  رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث (علوم قرآن و حديث) (مطالعات اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر سيد كاظم طباطبايي
سردبير:  دكتر سيد كاظم طباطبايي
تارگاه:  jquran.um.ac.ir
تلفن:  38803873 (051)
نمابر:  38807030 (051)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955
كد ISSN:  2008-9120
نوع نشريه:  دو فصلنامه