مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جستارهايي در فلسفه و كلام (مطالعات اسلامي)
 7 دوره
عنوان نشريه:  جستارهايي در فلسفه و كلام (مطالعات اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  -
سردبير:  دكتر محمود يزدي مطلق
تارگاه:  jm.um.ac.ir/index.php/muslim
تلفن:  8834909 (0511)
نمابر:  8834909 (0511)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955
كد ISSN:  2008-9112
نوع نشريه:  دو فصلنامه