نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)
 48 دوره 
عنوان نشریه:  فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان
مدیرمسئول:  دكتر مريم نياكان
سردبیر:  دكتر ندا سلطاني
:تارگاه  http://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir
رایانامه:  plant_research@yahoo.com
تلفن:  32132292 (017)
نمابر:  32132292 (017)
نشانی:  گرگان، بلوار شهيد كلانتري، خيابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 717
کد ISSN:  7671-2423
نوع نشریه:  فصلنامه