مشخصات نشريه:  

فصلنامه جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
 8 دوره
عنوان نشريه:  جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر سيد حسين فاطمي
سردبير:  دكتر محمد تقوي
تارگاه:  jls.um.ac.ir
رایانامه:  jll@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38806725 (051)
نمابر:  38796840 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كدپستي: 9177948883
كد ISSN:  2008-7187
نوع نشريه:  فصلنامه