برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
 26 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيد حسين فاطمي
سردبیر:  دكتر محمد تقوي
:تارگاه  https://jls.um.ac.ir/
رایانامه:  jll@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38806725 (051)
نمابر:  38796840 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كدپستي: 9177948883
کد ISSN:  2008-7187
نوع نشریه:  فصلنامه