نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جستارهاي نوین ادبي
 38 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي نوین ادبي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دکتر عبدالله رادمرد
سردبیر:  دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
:تارگاه  https://jls.um.ac.ir/
رایانامه:  jll@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38806725 (051)
نمابر:  38796840 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كدپستي: 9177948883
کد ISSN:  2783-252X
نوع نشریه:  فصلنامه