مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
 7 دوره
عنوان نشريه:  زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر سيد حسين فاطمي
سردبير:  دكتر نجمه رجائي
تارگاه:  jall.um.ac.ir
رایانامه:  jal@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38806723 (051)
نمابر:  38794144 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كدپستي: 9177948883
كد ISSN:  2008-7217
نوع نشريه:  دو فصلنامه