نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دانش علف هاي هرز
 22 دوره 
عنوان نشریه:  دانش علف هاي هرز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران
مدیرمسئول:  حميد رحيميان
سردبیر:  حسن عليزاده
:تارگاه  http://ijws.areeo.ac.ir
رایانامه:  iswsl@yahoo.com
تلفن:  22422894 - 021
نمابر:  22422894 - 021
صندوق پستی:  1454
نشانی:  موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، دفتر دانش علف هاي هرز، تهران، 1985713111، ايران
کد ISSN:  1735-3548
نوع نشریه:  دو فصلنامه