مشخصات نشريه:  

فصلنامه جغرافياي طبيعي
 12 دوره
عنوان نشريه:  جغرافياي طبيعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لارستان
مديرمسئول:  دكتر مرضيه موغلي
سردبير:  دكتر محمدرضا ثروتي
رایانامه:  pajouheshlar@yahoo.com
تلفن:  2250884 (0781)
نمابر:  2248910 (0781)
صندوق پستي:  74315-313
نشانی:  لارستان، ابتداي بزرگراه دكتر دادمان، مجتمع دانشگاهي كوثر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لارستان
كد ISSN:  2008-360x
نوع نشريه:  فصلنامه