مشخصات نشريه:  

فصلنامه تاريخ
 6 دوره
عنوان نشريه:  تاريخ
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد محلات
مديرمسئول:  دكتر حسين زماني
سردبير:  دكتر امير تيمور رفيعي
تارگاه:  iaumahallat.ac.ir
رایانامه:  faslnameh-tarikh@gmail.com
تلفن:  (184) 0866-3221020
نشانی:  محلات، بلوار آيت اله خامنه اي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد محلات، كدپستي: 58514-37819
كد ISSN:  2008-0271
نوع نشريه:  فصلنامه