مشخصات نشريه:  

فصلنامه صنايع چوب و كاغذ ايران
 8 دوره
عنوان نشريه:  صنايع چوب و كاغذ ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع چوب و کاغذ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علوم و صنايع چوب و کاغذ ايران
مديرمسئول:  امين آرين
سردبير:  علي عبدالخاني
تارگاه:  www.ijwp.ir
رایانامه:  info@isswpi.ir
تلفن:  32224496 (026)
نمابر:  32224496 (026)
صندوق پستي:  31585-4314
نشانی:  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ، تهران، 77871-31587
كد ISSN:  2008-9066
نوع نشريه:  فصلنامه