نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران
 25 دوره 
عنوان نشریه:  سنجش از دور و GIS ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن سنجش از دور و GIS ايران
مدیرمسئول:  علي اكبر متكان
سردبیر:  محمدجواد ولدان زوج
:تارگاه  http://gisj.sbu.ac.ir/
رایانامه:  ir.rsgis@gmail.com
تلفن:  29903078 (021)
نمابر:  22431788 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، انجمن سنجش از دور و GIS ايران
کد ISSN:  2008-5966
نوع نشریه:  فصلنامه