مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه نقش مايه
 7 دوره
عنوان نشريه:  نقش مايه
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مديرمسئول:  مرجان صلواتي
سردبير:  دكتر ندا رضايي آذر
رایانامه:  NAGHSHMAYE@IAUSR.AC.IR
تلفن:  55229323
نمابر:  55229323
صندوق پستي:  18155-144
نشانی:  اتوبان تهران- قم، قبل از پل هوايي مرقد مطهر امام خميني (ره)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر ري، مجتمع دانشگاهي يادگار امام، دانشكده آموزش معلمان
كد ISSN:  2008-2614
نوع نشريه:  دو فصلنامه