نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه يافته هاي نوين كشاورزي
 34 دوره 
عنوان نشریه:  يافته هاي نوين كشاورزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك
مدیرمسئول:  دكتر حميد مشهدي ميغاني
سردبیر:  دكتر حميد مدني
:تارگاه  http://nfa.iau-arak.ac.ir/
رایانامه:  m-agri@iau-arak.ac.ir
تلفن:  4132153 (0861)
نمابر:  4132153 (0861)
صندوق پستی:  38135-567
نشانی:  اراك، كيلومتر3 جاده اراك- خمين، شهرك دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  1735-8353
نوع نشریه:  فصلنامه