مشخصات نشريه:  

فصلنامه كشاورزي پويا
 4 دوره
عنوان نشريه:  كشاورزي پويا
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين پيشوا
مديرمسئول:  دكتر عليرضا استعلاجي
سردبير:  دكتر نبي الله نعمتي
رایانامه:  agri@iauvaramin.ac.ir
تلفن:  2226955 (0292)
نمابر:  2226955 (0292)
نشانی:  ورامين، پيشوا، شهرك نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين- پيشوا، كدپستي: 74895-3817
كد ISSN:  1735-4234
نوع نشريه:  فصلنامه