نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز)
 51 دوره 
عنوان نشریه:  آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر ودود رضويلر
سردبیر:  دكتر داريوش مهاجري
:تارگاه  http://jvcp.iaut.ac.ir/
رایانامه:  iaut.jvs@gmail.com
تلفن:  36372274 (041)
نمابر:  36376934 (041)
صندوق پستی:  5157944533
نشانی:  تبريز، سه راهي اهر، اول جاده باسمنج، دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
کد ISSN:  2008-3580
نوع نشریه:  فصلنامه