مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)
 10 دوره
عنوان نشريه:  مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مديرمسئول:  دكتر سليمان ايران زاده
سردبير:  دكتر ناصر ميرسپاسي
رایانامه:  mag.pro@iaut.ac.ir
تلفن:  31966080 (041)
صندوق پستي:  5186-51575
نشانی:  تبريز، دروازه تهران، نرسيده به نمايشگاه بين المللي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، دانشكده مديريت اقتصاد و حسابداري
كد ISSN:  2008-8736
نوع نشريه:  فصلنامه