نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدیرمسئول:  قربانعلي نعمت زاده
سردبیر:  غلامعلي رنجبر
:تارگاه  http://jcb.sanru.ac.ir
رایانامه:  journal@sanru.ac.ir
تلفن:  3368437 (011)
نمابر:  3368437 (011)
نشانی:  ايران، ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، پلاك 578
کد ISSN:  2228-6128
نوع نشریه:  فصلنامه