نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)
 37 دوره 
عنوان نشریه:  دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  صفر نصراله زاده
سردبیر:  عادل دباغ محمدي نسب
:تارگاه  https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  assp.tabrizu@gmail.com
تلفن:  33392037 (041)
نمابر:  3356002 (041)
نشانی:  دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، گروه آموزشي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي، دفتر مجله دانش كشاورزي و توليد پايدار، كدپستي: 5166614766
کد ISSN:  2476-4310
نوع نشریه:  فصلنامه