نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين شناسي اقتصادي
 26 دوره 
عنوان نشریه:  زمين شناسي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر محمد حسن كريم پور
سردبیر:  دكتر محمد حسن كريم پور
:تارگاه  https://econg.um.ac.ir
رایانامه:  econg@um.ac.ir
تلفن:  38804050 (051)
نمابر:  38807352 (051)
صندوق پستی:  91779-48974
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم، گروه پژوهشي اكتشاف ذخاير معدني شرق ايران
کد ISSN:  2008-7306
نوع نشریه:  فصلنامه