نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا)
 23 دوره 
عنوان نشریه:  ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا (س)
مدیرمسئول:  دكتر محبوبه مباشري
سردبیر:  مهدي نيك منش
:تارگاه  https://jml.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  adabiaterfani@alzahra.ac.ir
تلفن:  85692487 (021)
نشانی:  تهران، ونك، دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشي، كدپستي: 1993891176
کد ISSN:  2008-9384
نوع نشریه:  دو فصلنامه