مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)
 10 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين لياقت
سردبير:  دكتر مهدي معرفت
تارگاه:  mme.modares.ac.ir
رایانامه:  mtej@modares.ac.ir
تلفن:  82883983 (021)
نمابر:  82883983 (021)
صندوق پستي:  14115-143
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دفتر مجله فني و مهندسي
كد ISSN:  1027-5940
نوع نشريه:  دو ماهنامه