مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(
 2 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر علي يزديان ورجاني
سردبير:  دكتر محمد حكاك
تارگاه:  electronics.journals.modares.ac.ir
رایانامه:  rezaye@modares.ac.ir
تلفن:  82883982 (021)
نمابر:  88220158 (021)
صندوق پستي:  14115-194
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دفتر مجله
كد ISSN:  2228-527X
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1390/2011 با عنوان نشريه MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING به صورت انگليسي منتشر مي شود.