نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مسكويه
 25 دوره 
عنوان نشریه:  مسكويه
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مدیرمسئول:  دكتر محمد تقي امامي خويي
سردبیر:  دكتر الهيار خلعتبري
:تارگاه  http://moskuya.iausr.ac.ir/fa
رایانامه:  moskuya@gmail.com
تلفن:  33743012 (021)
نشانی:  شهر ري، ميدان صفائيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر ري، دانشكده علوم انساني، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-0859
نوع نشریه:  دو فصلنامه