نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدیرمسئول:  دكتر احمد اميري خراساني
سردبیر:  دكتر محمد صادق بصيري
:تارگاه  https://jrl.uk.ac.ir/
رایانامه:  adabiyat-e-paydari@mail.uk.ac.ir
تلفن:  31322411 (034)
نمابر:  31322411 (034)
صندوق پستی:  76165-111
نشانی:  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  2008-6881
نوع نشریه:  فصلنامه